Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ALL AT SEA s.r.o. pro online obchodování

 

Cestovní agentura ALL AT SEA s.r.o., se sídlem Na obrátce 636/6, Praha 9 – Hloubětín, 198 00, IČ: 051 29 435, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 258545 (dále jen „ALL AT SEA“) zprostředkovává na ostrově Ischia v Itálii pro účastníky zájezdů spolupracujících cestovních kanceláří jiné cestovní služby u místních podnikatelů.

Jinou cestovní službou se rozumí zprostředkování účasti na fakultativním výletu, zprostředkování pronájmu motorového vozidla, zprostředkování veřejné autobusové přepravy a jiné služby na vyžádání klienta.

Vezměte prosím na vědomí, že místní podnikatelé v cestovním ruchu a dopravci se řídí místními právními předpisy pro poskytování těchto služeb, které garantují v rámci EU stejnou úroveň ochrany spotřebitele, nicméně mohou být mírně odlišné od právního řádu ČR a dbejte tedy jejich pokynů a informací, které Vám při poskytování služby oni nebo zástupci ALL AT SEA poskytnou.

ALL AT SEA má se všemi podnikateli, jejichž služby nabízí prostřednictvím online systému, provozovaného na doméně https://www.ischiaonline.cz“, uzavřenou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdu nebo služby cestovního ruchu. Na základě toho je oprávněna uzavírat se zákazníky jménem příslušného pořadatele smlouvu o prodeji služeb, a svým jménem inkasovat sjednanou cenu za služby objednané klientem.

Právní vztahy mezi ALL AT SEA a zákazníky upravující zprostředkování prodeje jiné cestovní služby se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a veškeré případné spory mezi ALL AT SEA a zákazníky budou řešeny obecnými soudy v České republice.

Tyto podmínky neupravují ani nemění cestovní smlouvu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří, na základě které zákazník čerpá zájezd na Ischii. Ta není těmito obchodními podmínkami nijak dotčena.

Je-li zákazník spotřebitelem, je v případě sporu oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce (kontakt: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, www.coi.cz).

Konkrétní smlouva o čerpání jiné cestovní služby, jež je zprostředkována mezi zákazníkem a místním podnikatelem (např. o pronájmu vozidla, výletu aj.), se bude řídit italským právem.

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů on-line je možné prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na www. Stránkách zřízených Evropskou komisí: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

1. Objednávání jiné cestovní služby v místě zájezdu online

1.1 Zákazníci mají možnost objednat si prostřednictvím webové stránky: www. ischiaonline.cz“ rozmanité cestovní služby přímo v místě zájezdu, což zahrnuje výlety a průvodcovské služby. Na webové stránce jsou u jednotlivých nabídek výletů obsaženy podrobné informace, včetně údaje o organizátorovi výletu a/nebo místním poskytovateli jiné cestovní služby, a detailní informace o jiné cestovní službě, jak jsou poskytnuty místním poskytovatelem jiné cestovní služby.

1.2 Pro objednání služby je nutné vyplnit objednávkový formulář, který specifikuje požadovanou službu, termín a počet účastníků (dále jen „online objednávky“). Vedle toho je možné objednat také jinou službu ústně (prostřednictvím delegáta). ALL AT SEA po přijetí objednávky zjistí, zda je služba dostupná (např. není vyprodaná u místního poskytovatele služby), a vyhrazuje si právo objednávku služby odmítnout. Objednávka je považována za závaznou po jejím písemném potvrzení ze strany ALL AT SEA, a to buď zaslaném elektronicky na emailovou adresu zadanou zákazníkem, nebo vydáním písemného potvrzení přímo zákazníkovi. V případě výletu má toto potvrzení podobu „voucheru“.

Objednávkou služby zákazník potvrzuje, že je oprávněn smlouvu na čerpání služeb uzavřít, a to i ve prospěch třetích osob (např. dalších spolucestujících – účastníků výletu), že jedná s jejich vědomí a souhlasem, a je oprávněn ji předat ALL AT SEA jako zprostředkovateli a že údaje o zákaznících odpovídají údajům uvedených v jejich cestovních dokladech.

1.3 Cena za objednané služby bude určena aktuálním ceníkem, zveřejněným na webové stránce. Zákazník je povinen uhradit celkovou cenu za službu předem – před poskytnutím služby.

1.4. Nastane-li situace, že služba uvedená v objednávce nebude po zaplacení služby platební kartou nadále k dispozici, aniž došlo k jejímu písemnému potvrzení ze strany ALL AT SEA, nedošlo k uzavření smlouvy. ALL AT SEA je jako zprostředkovatelem v takovém případě povinen zákazníkovi vrátit v přiměřené lhůtě zaplacenou cenu služby. Zprostředkovatel (ALL AT SEA) žádným způsobem neodpovídá za škodu, popř. jinou újmu nebo následky způsobené zákazníkovi neuzavřením smlouvy o službě. Vrácením zaplacené ceny služby bez úroků jsou vzájemná práva a povinnosti zákazníka zprostředkovatele vyrovnána.

1.5. ALL AT SEA si vyhrazuje právo zrušit služby v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků vyžadovanou poskytovatelem služby na výlet. Minimální počet na výlet je 10 platících osob, u výletu do Pompejí a Neapoli 20. Přesné podmínky jsou v detailu uvedeny u jednotlivých služeb.

 

2. Platební podmínky

2.1 Platba za objednané služby se provádí buď platební kartou, nedohodnou-li se smluvní strany při objednávce na platbě v hotovosti.

2.2. Platba za cenu objednané služby je splatná při objednání jiné cestovní služby online, tj. při odeslání objednávkového formuláře.

2.3 V případě storna objednávky ze strany zákazníka po potvrzení služby ze strany ALL AT SEA nebudou již uhrazené zálohy a platby vráceny, pokud není dále uvedeno jinak.

2.4. Platbu kartou ALL AT SEA inkasuje ihned, je zpracovávána 24 hodin denně, a je bez poplatků pro zákazníka. Při akceptaci platebních karet využívá ALL AT SEA 3D-Secure řešení – bezpečnou platební bránu kartových asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na internetu. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje, a ALL AT SEA nedisponuje údaje z Vaší platební karty – typ předáváte přímo bance.

2.5. K realizaci platby kartou se o odeslání objednávky automaticky objeví přesměrování do prostředí GP WebPay, které Vás vyzve k zadání údajů o kartě. Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat, ALL AT SEA disponuje výlučně výsledkem autorizace pro potřeby vyřízení objednávky (a její následné potvrzení).

2.6. Pokud banka ALL AT SEA nepotvrdí platbu Vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

  • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně

  • na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce

  • Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na Vaši banku

2.7. ALL AT SEA má účet u FIO banky, pokud jsou platby za objednávku realizovány stejnou bankou, potvrzení o provedené platbě obdržíme běžně do jedné hodiny. V případě platby od jiné banky je platba za objednávku zpravidla přijata do 1-2 pracovních dnů.

 

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Po odeslání elektronické objednávky dojde k závaznému objednání služby u pořadatele po zaplacení služby (či její části) a po písemném potvrzení služby ze strany ALL AT SEA. Obě podmínky musí být splněny současně.

3.2. Odstoupení od objednané služby ze strany zákazníka není možné, nedohodnou-li se jednotlivých případech ALL AT SEA a zákazník jinak v závislosti na druhu zprostředkované služby.Pro návrh na zrušení smlouvy, či odstoupení od smlouvy je nutné doručit písemné oznámení ALL AT SEA na emailovou adresu: info@ischiaonline.cz .

3.3. V případě účasti na výletu je storno klienta bez udání důvodu možné, je-li oznámeno ALL AT SEA nejpozději 1 den předem. V takovém případě však vzniká ALL AT SEA/popř. pořadateli nárok na odstupné ( storno poplatek) ve výši 50% z ceny výletu.

3.4. Poskytovatel služby ve formě výletu je oprávněn jednostranně zrušit výlet v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků, a/nebo v případě nevhodných povětrnostních podmínek (např. lodní výlet). Podrobnosti jsou uvedené u podmínek jednotlivých služeb.

 

4. Postup při reklamaci

4.1 Pokud zákazník není spokojen s kvalitou poskytnutých služeb, má právo podat reklamaci přímo u ALL AT SEA na e-mail: info@ischiaonline.cz do 24 hodin od poskytnutí služby, a/nebo přímo u poskytovatele služby.

4.2 Reklamace by měla obsahovat detailní popis problému a případně fotografickou dokumentaci. Je-li to možné, uplatněte stížnost ihned při vyskytnutí problému.

4.3 ALL AT SEA se zavazuje reklamaci ve spolupráci s místním poskytovatelem služby vyřídit bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě stanovené v právním předpisu státu, jejímž právem se uzavřená smlouva řídí. ALL AT SEA jako zprostředkovatel poskytne zákazníkovi v případě žádosti součinnost s vyřízením reklamace služby, přijme zprávy, požadavky nebo stížnosti zákazníkovi, a bezodkladně je předá místnímu poskytovateli služby. V případě uznání reklamace má zákazník právo na náhradní službu, slevu na budoucí služby nebo částečné či úplné vrácení peněz.

4.4. Vzhledem k tomu, že zákazník uzavírá cestovní smlouvu s místním podnikatelem v cestovním ruchu, za řádné poskytnutí jiné cestovní služby odpovídá a odpovědnost za porušení povinností nese místní podnikatel. ALL AT SEA jako zprostředkovatel neodpovídá za kvalitu a rozsah služby poskytované místním podnikatelem v cestovním ruchu. Zprostředkovatel je zmocněn k řešení reklamace služby jeho jménem, nebyl-li zákazník u konkrétní služby informován jinak.

 

5. Povinnosti zákazníka

5.1 Zákazník je povinen se seznámit s podmínkami a pravidly poskytovaných služeb, včetně specifických požadavků týkajících se zdraví, bezpečnosti a pojištění. Zejména je povinen předem vyhodnotit, zda je schopen zúčastnit se jiné cestovní služby vzhledem ke svému aktuálním zdravotnímu stavu a individuálním omezením.

5.2. Podmínkou účasti zákazníka na jakékoliv jiné cestovní službě je platné cestovní pojištění, které si zákazník musí zajistit sám. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že neprokáže existenci cestovního pojištění, ALL AT SEA může odmítnout jeho účast na čerpané službě či její poskytnutí, a to z důvodu ležícího výlučně na straně zákazníka, bez nároku na vrácení ceny služby.

5.2 Zákazník odpovídá za správnost objednávky, zejména za správné uvedení osobních údajů, termínů a dalších podmínek pro čerpání jiné cestovní služby. Před objednáním služby je zákazník povinen informovat ALL AT SEA o všech zdravotních, dietních nebo jiných speciálních požadavcích, které by mohly ovlivnit jeho účast na jiné cestovní službě.

5.3 Zákazník je zodpovědný za dodržování všech platných zákonů a nařízení v místě poskytování jiné cestovní služby, včetně, ale nejenom, pravidel pro chování a oblékání.

5.4 Zákazník se zavazuje respektovat všechny instrukce a doporučení ALL AT SEA, delegáta cestovní kanceláře, místního poskytovatele cestovní služby, nebo jejich zástupců, týkající se bezpečnosti a organizace jiné cestovní služby.

5.5 Veškeré škody způsobené zákazníkem na majetku místního poskytovatele cestovní služby nebo třetích stran během poskytování služby je zákazník povinen plně uhradit.

5.6 Zákazník je povinen uhradit plnou cenu za službu v souladu s platebními podmínkami a dohodnutými termíny.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Liší-li se údaje uvedené na webové stránce www.ischiaonline.cz v obecném podpisu služby od údajů uvedených v potvrzení o službě, platí a závazné jsou údaje uvedené v objednávce služby a jejím potvrzení.